Het lied van mens en dier

door Kerk & Dier

Vers 1
De mens leeft niet alleen op aarde, ook dieren zijn door God geschapen,
De mus, de vis, de leeuw, het paard, God schiep hen allen naar hun aard.
Dieren hebben recht op leven, God heeft hen met zijn geest gezegend,
Hij houdt zijn oog op hen gericht, zij spelen voor zijn aangezicht.

Vers 2
Wie zal hen liefdevol beschermen, zich aan hen geven als een herder,
God gunt de mens de hoge eer om uit te blinken als hun heer.
Hij zal het beeld zijn van zijn Schepper wanneer hij hart voor hen zal hebben,
De mens is Gods gelijkenis als hem Gods schepping heilig is.

Vers 3
O God wees ons toch goedertieren, wij zijn geen herders voor de dieren,
zij zuchten onder ons geweld, verslagen ruimen zij het veld.
Heilloos verlopen onze wegen, de aarde wordt weer woest en ledig,
Ontferm U over al wat leeft, herschep ons mensen naar Uw beeld.

X