Stichting Werkgroep Kerk en Dier
Bijgewerkt April 2011


Over de stichting...

"Er zijn zoveel organisaties voor dierenbescherming, moet er nu zo nodig nog een aparte christelijke club komen?" zullen veel mensen zich wellicht afvragen.

Het antwoord is een volmondig JA, want Kerk en Dier gaat uit van een andere kijk op dierenbescherming. Neutrale organisaties ijveren op grond van ethiek en het recht van dieren op een waardige behandeling. Kerk en Dier ziet de omgang met dieren in de allereerste plaats als een geloofszaak. Liefde voor God betekent ook liefde voor Zijn schepping; het betekent respect voor alle leven dat Hij geschapen heeft - het leven van mens, natuur en dier. Het dier is, evenals de mens, een schepsel van God, net als de mens compleet uitgerust met gevoel en bewustzijn.

De Bijbel verklaart dat God de dieren schiep 'naar hun aard' en getuigt op vele plaatsen van Zijn zorg voor hen. In Genesis 9:8-17 lezen we dat God Zijn verbond niet alleen met Noach en zijn geslacht opricht, maar ook 'met alle gedierte der aarde'. Jezus zegt dat geen mus ter aarde valt zonder onze hemelse Vader. In de Bijbel is herhaaldelijk sprake van Gods heerlijkheid, die de hele aarde vervult. God verheerlijkt Zich in Zijn schepping. Dieren vormen een belangrijk deel van die schepping; Gods heerlijkheid is ook in hen zichtbaar. God schiep de mens naar Zijn eigen beeld en gelijkenis om over de dieren te 'heersen'. De mens is Gods 'zaakwaarnemer'.

De visie van Kerk en Dier op de omgang van de gelovige mens met dieren wordt bepaald door deze gegevens. Op grond daarvan stelt de werkgroep:

  • Ieder individueel dier heeft een eigen, intrinsieke waarde, die de mens behoort te respecteren.
  • Dieren moeten naar hun aard kunnen leven.
  • Dieren stralen iets van Gods heerlijkheid uit.

  • In onze maatschappij worden dieren in veel gevallen gezien en behandeld als dingen en als industriŽle producten die er alleen zijn tot nut van de mens. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te zien in verschijnselen als de bio-industrie en de biotechnologie. De woorden 'industrie' en 'technologie' spreken daarbij voor zich. Deze manier van beschouwen en behandelen is regelrecht in strijd met de eerbied voor en verantwoordelijkheid tegenover God en brengt onuitspreekbaar lijden voor de dieren met zich mee. In Nederland worden elk jaar weer honderden miljoenen dieren gebruikt voor de productie van vlees en bont, ten behoeve van dierproeven voor de jacht- en hengel-'sport' en voor uiteenlopende soorten van vermaak. Veel problemen ontstaan ook bij het fokken en houden van gezelschapsdieren. Daarnaast dreigt het gevaar dat door middel van biotechnologie dieren op allerlei manieren 'gemodificeerd' worden. Nog afgezien van het lijden dat deze genetische modificatie voor dieren ten gevolge kan hebben, moet zij ook beschouwd worden als een fundamentele schending van de integriteit van het door God geschapen leven.

    Wat is de doelstelling van Kerk en Dier?

    De Stichting Werkgroep Kerk en Dier stelt zich tot doel het informeren, motiveren en activeren van onder andere de individuele kerkleden en van kerkelijke groeperingen, van overheden en politici betreffende het verantwoord omgaan met dieren, waarbij vooral het voorkomen en bestrijden van dierenleed centraal staat.

    Kerk en Dier: herstel relatie mens en dier naar Gods bedoeling.